zondag 27 mei 2018

Rotte Rit 5 / Rotte Ride no. 5

Meer dan 750 deelnemers ! Dat is meer dan het dubbele aantal deelnemers van de bijna legendarische Oliebollentocht van 2016 in Dronten !

english For English please scroll down.

Echter niet voor de Rotte Rit, maar voor de Nesse Loop die dezelfde dag en op dezelfde lokatie georganiseerd was.
We kregen nog een mailtje van de organisatie met een voorzichtige vraag of we niet om de tafel wilden komen zitten. Men wilde praten over hoe ongelukken (?) te voorkomen.
Wat bleek, er schijnt ook een motorclub te zijn met de naam 'Rotte Rijders' ...

Hans was al bezig met zijn camera toen ik om kwart over negen het Maltaplein op reed.
Helaas kan hij nog niet meerijden, zijn Quest xs staat nog steeds in Dronten te herstellen van de klap. Gelukkig gaat het steeds beter met de patient en volgens dokter Paulus zal de Quest weer rijden nog voor Cycle Vision ! Alleen zei hij er niet bij welk jaar ;-)
Ach, het is net als met goede wijn, het heeft zo z'n tijd nodig.

Vers gespoten Quest xs, nu drogen.
Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer deelnemers van de Rotte Rit aan. Opvallend was het grote aantal vrouwen dat mee reed, bijna 1/3 van de in totaal 14 deelnemers.
Het was weer een bont gezelschap. Naast de standaard Velomobielen en ligfietsen waren er dit keer ook 2 eigenbouw trikes met achterwielbesturing (!) en een tandem bij.

Om 10:00 (de geplande starttijd) was Hans nog druk bezig koffie en thee uit te serveren (met dank aan onze sponsor Verhage) en was iedereen gezellig aan het kletsen.
De Velomobielen trokken natuurlijk veel aandacht van zowel groot als klein publiek. En het was helemaal feest als je er in mocht zitten en op de rode knop (de claxon) mocht drukken !

'En die camera voorop tussen de spiegels is ervoor zodat ik alles goed kan zien wat er voor mij gebeurt.'
De meneer die naar mijn Quest stond te kijken knikte instemmend. Hmm, iedere keer vergeet ik weer hoe serieus ik over kom op mensen die mij niet kennen ...

Uiteindelijk vertrekt de stoet een half uur later dan gepland. Even nog was ik bang dat wij de hardlopers tegen het lijf zouden lopen maar ik realiseerde mij al snel dat de 7 kilometer pas om 11:00 zou starten.

Drukte bij de start valt reuze mee
De route voerde ons zoveel mogelijk door het nog groene gedeelte van de Randstad. Het tempo was omgekeerd evenredig met de temperatuur.
Alhoewel iedereen het tempo omhoog wilde hebben, lukte het maar niet om de groep harder te laten rijden. Alleen het gat werd groter tussen mij en de groep.
Dan maar iets terug laten zakken totdat het gezellige gekeuvel van de groep weer duidelijk hoorbaar was.
Het draait nu niet om de snelheid, maar om de gezelligheid en het lekker toeren met z'n allen.

Bentwoud
 Na een stuk door het Bentwoud te hebben gereden was het tijd voor slagroom met appelgebak en koffie bij de Schenkerij in Benthuizen.
Marius, hartelijk bedankt voor deze traktatie !

Wat er af gaat, moet er ook weer aan.

stelletje Rotte Rijders bij elkaar ...

 De rest van de route voerde ons onder andere door het stiltegebied tussen Zoetermeer en Leiden.

Ssst !
 En langzaam maar zeker kwamen we weer via de andere kant van de Rotte terug in Nesselande.

Gé door de bocht
Hier had onze sponsor nog een verrassing in petto, namelijk de verloting van een hoge druk fietspomp. Uiteindelijk ging de pomp naar Niels.
Niels, van harte !

En na een hartelijk afscheid ging eenieder weer op huis aan.
Mensen, bedankt weer voor deze toffe rit !

Naschrift:
Na vele uren monteren is het Hans -TheMoviemaker- Fransen weer gelukt om er een leuk filmpje van te maken !


english More then 750 participants ! That's more than double the number of participants of the almost legendary Oliebollentocht 2016 in Dronten !

Not for our Rotte Ride, but for the Nesse Run which was organised at the same date and at the same location.
We recieved an e-mail containing an invitation to a meeting. They wanted to discuss safety and how to prevent accidents. (?)
There also seems to be a motor club with the name 'Rotte Rijders' ...

Hans was already checking his camera when I arrived at 09:15 at the Maltaplein.
Unfortunately he cannot join this ride, as his Quest xs is still recovering in Dronten from the terrible crash. According to 'docter' Paulus from Velomobiel.nl the patient is doing just fine and will ride again before the start of Cycle Vision !
He didn't mention if he ment CV 2018 or CV 2019  ;-)
Oh well, it's just like a good wine, it takes time ...

Freshly spray painted Quest xs.
Slowly but surely more and more participants arrived. Surprisingly almost 1/3 of the participants was female.
There was a great variety of bikes, not only Velomobiles like the carbon Quest, Quattro Velo and Strada, but also unfaired recumbents and even a tandem bike and two fabulous DIY delta trikes with rear wheel steering !

At 10:00 (the original starting time) Hans was still busy serving coffee and thea (thanks to our sponsor Verhage) and everybody was chatting and having a good time.
Our Velomobiles  were the center of attention for the great and small. Oh, what a joy if they let you sit in it and press the red button (the claxon) !

'And this camera in front of the velomobile between the mirrors gives me an excellent view of the traffic in front of me.'
The man checking out my Quest nodded approvingly.
Oh dear, every time I forget how serious I appear to be to people who do not know me ...

Eventually the procession starts half an hour later as planned. For a moment I was afraid we would meet the runners on the same track but I realised they would start at 11:00, so no problem at all.

the crowd at the start ...
The route took us as much as possible through the green part of the 'Randstad' (the collection of cities between Amsterdam and Rotterdam). The speed was inversely proportional to the temperature.
Although most riders wanted to go faster, I didn't succeed to increase the speed of the group. Only the gap between me and the group increased.
Oh , well, adjusting the speed again until I could hear the chitchat of the riders.
Speed is not important for this ride, just crusing along and having a good time with each other is what matters.

Bentwoud
After passing through Bentwoud forest it was time for whip cream with apple cake and coffee at de Schenkerij in Benthuizen.
Marius, thanks a lot for this treat !

replenishing the lost calories.

a herd of Rotte Riders ...

 The next part of the route lead us through the area between Zoetermeer and Leiden.

Ssst !
Slowly but surely we arrived at the other side of the river Rotte on our way back to Nesselande.

Gé taking a turn
Back in Nesselande our sponsor had a surprise for us, the raffle of a high pressure bicycle pump !  The pump was won by Niels.
Niels, congratulations !

We said our goodbys and everybody went on their way home.
Many thanks to all our participants for making this ride a success !

And after many hours of editing Hans -TheMoviemaker- Fransen managed to make a nice YouTube movie of our ride !

maandag 7 mei 2018

Let's talk tubeless / Let's talc tubeless

Tubeless. Maar waarom eigenlijk ?

english For English please scroll down.

Tubeless banden, dit zijn speciale banden zonder binnenband, zijn uiteraard lichter en hebben nog minder rolweerstand. Dus kan je harder terwijl je niet harder trapt, vergeleken met de standaard binnen- en buitenband kombinatie.
Saukki heeft er een mooi blog over geschreven.

Als ik zijn ervaringen zo lees denk ik niet dat het iets voor mij is. Ik zie mijzelf al staan hannesen met een lekke tubeless band aan de kant van de weg.
Nee, dat is niets voor mij.

Die mindere rolweerstand blijft wel lonken.
Je kan natuurlijk een keuze maken voor andere banden met minder rolweerstand, Wim Schermer heeft daar diverse malen over geschreven.
Maar er is nog een methode, namelijk het gebruik van talkpoeder.

Talkpoeder (wie is er niet groot mee geworden ?) bestaat eigenlijk uit minuscule kleine plaatjes die makkelijk langs elkaar glijden. Door de binnenband in te wrijven met dat spul zorg je ervoor dat er dus bijna geen wrijving kan optreden tussen de binnen- en buitenband.

De wrijving tussen de binnen- en buitenband ontstaat door de vervorming van de band op het wegdek. Nu moet ik zeggen dat ik mijn Kojaks al aardig draaien en ik kan mij haast niet voorstellen dat een beetje van dat witte spul ze nog beter zal doen draaien.


Ach, laten we het eens gaan proberen. Zo gezegd, zo gedaan.
Vlak voor de Stroopwafeltocht de Quest op z'n kant gelegd en de binnenbanden voorzien van een laagje talkpoeder.
Bij het monteren van de banden viel het mij gelijk op; de binnenband glijdt heel soepel door de buitenband. (ik draai de binnenband altijd zo dat het ventiel bij de 'j' van Kojak zit, scheelt mij later weer zoekwerk)

Don't try this in home
No really, don't try this in home !


Op weg naar de Stroopwafeltocht merkte ik er niet veel van. Tja, de wielen draaiden van zichzelf al soepel. Al zou dat talkpoeder 90% van de (toch al minimale) wrijving opheffen, zou de winst naar mijn verwachting slechts gering zijn.

Aangekomen bij de Waag was het een drukte van jewelste. En niet alleen omdat er markt was. Zo'n 25 ligfiets(st)ers hadden zich verzameld voor een rit door het groene gedeelte van de Randstad.

Omnomnom ...
Nu is een toertocht niet de meest geschikte testmethode, maar het viel mij wel op dat ik op de terugreis op het fietspad langs de A20 dik 40 km/uur gemiddeld reed.
Rook de Quest stal ?
Wat zat er precies in die stroopwafel ?
Kwam het door de rugwind ?
Was de Quest een stuk lichter geworden door het verlies aan bagger uit de achterste wielkast ?
Was ik eindelijk warm gedraaid na zo'n 70 kilometer ? 
Was het misschien het placebo effect ?
Of was het een combinatie van een of meerdere factoren ?

Zullen wij het antwoord hierop ooit te weten komen ?
Wellicht kan Wim Schermer eens een pendel proef doen om een definitief antwoord op deze vragen te krijgen. Voor mij is deze proef geslaagd.
En wie weet doet dit witte poeder ook wonderen voor de ketting ! ;-)

english Tubeless. Why ?

Tubeless are a special kind of tire, they don't need an inner tube, so they are lighter and have less rolling resistance. With the same effort you can go faster compared to the normal combination of inner- and outer tire.
Saukki wrote a nice blog about this subject.

Reading his experiences, I don't think it's something for me. I can imagen myself fumbling with a flat tubeless tire at the side of the road ....
No, thank you.

Less rolling resistance has caught my eye.
One can choose a different kind of tire with less rolling resistance, Wim Schermer wrote numerous articles about this subject.
But there is another methode, the use of talcum powder.

Talcum powder consists of very small slabs which can slide easily. By rubbing the inner tire with talcum powder one greatly reduce the friction between the inner- and outer tire.

This friction is caused by the deformation of the tire on contact with the road. I must confess my Kojaks rotate nicely and it's hard to imagine a little white powder will make them even run smoother.


Oh well, let's give it a try.
Just before the start of de Stroopwafeltocht (treacle-waffle ride) I put the Quest on its side and added the powder.
Mounting the tires I noticed how smooth the inner tire slides inside the outer tire. (I always put the valve at the 'j' of Kojak so I can easily find it later on)

Don't try this in home
No really, don't try this in home !


I didn't noticed very much difference on my way to the ride. The wheels were already turning smoothly. Even if the talcum powder reduces 90% of the (minimal) friction, the gain must be minimal.

Arriving at the start in Gouda, I saw a lot of people. Not only because there was a market going on. About 25 recumbent riders has gathered for a ride through the greenest part the Randstad.

Omnomnom ...
A recumbent ride is not the most ideal test methode, but I noticed going home after the ride I did an average of 40 km/hour on the cycle path along the highway A20.
What was inside this stroopwafel ?
Was it because of a tailwind ?
Was the Quest lighter due to a loss of sand and mud out of the wheelarch ?
Was I finally warmed up after 70 kilometers ?
Was it due to the placebo effect ?
Or was it a combination of these effects ?

Will we ever find an answer to this question ?
Perhaps Wim Schermer can run a test for a definitive answer.
As for me, the test is a success.
And who knows this white powder will also do magic when applied on the chain !  ;-)